Programul Tranziție Justă

Sprijin pentru cresterea durabila a microintreprinderilor

si crearea de locuri de munca - 2023

Obiectivul programului de Sprijin pentru cresterea durabila a microintreprinderilor si crearea de locuri de munca, este de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050

Care este valoare finantarii nerambursabile?

Minim 50.000 € - Maxim 200.000 € (ajutor de minimis) pentru fiecare intreprindere unica.

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90%.

Cine poate solicita finantare?

- Microintreprinderi (maxim 9 angajati in 2022) din Judetele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului ITI, Dolj, Galati, Prahova, Mures care doresc să promoveze proiecte integrate care:

1)  includ spații noi de producție/servicii, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție/prestare de servicii existente și dotarea cu active corporale și/sau necorporale, precum şi alte activităţi care susţin dezvoltarea economică a microîntreprinderii.

2)  conduc la crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului, în special pentru persoanele afectate de procesul de tranziție la neutralitatea climatică la nivelul teritoriului, precum și pentru cele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Programul tranzitie Justa - microintreprinderi
Zone defavorizate vizate de apelul de proiecte
Zone defavorizate vizate de apelul de proiecte
Zone defavorizate vizate de apelul de proiecte

Dacă la data deschiderii apelurilor de proiecte in MYSMIS, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România nu este actualizat, proiectul se va analiza pe baza documentului deja existent

(https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016.pdf).

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1.      a fost înființata cel târziu la data de 31 decembrie 2021, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, după caz) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022)

2. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte (2022).

3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior  deschiderii apelului de proiecte.

4.  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul de activitate eligibile vizat de proiect, înscris în obiectul de activitate la locul de implementare (punct de lucru)

5.  se angajeaza sa mențină numărul de noi locuri de muncă nou create pe o perioadă de 3 ani

6.  se angajeaza sa creeze locuri de muncă care vizează persoane cu domiciliu/reședinta în zona vizată de apel, cel puțin 75% din totalul locurilor de muncă create prin proiect

7.  Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire

8.  Solicitantul detine drepturi reale asupra imobilului (teren si cladire) in care se implementeaza proiectul, respectiv nu exista ipoteci, revendicari, procese etc.

Drepturile reale principale sunt:

1.         dreptul de proprietate;

2.         dreptul de superficie;

3.         dreptul de uzufruct;

4.         dreptul de uz;

5.         dreptul de abitaţie;

6.         dreptul de servitute;

7.         dreptul de administrare;

8.         dreptul de concesiune;

9.         dreptul de folosinţă;

10.       drepturile reale de garanţie;

11.       alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest caracter.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca proiectul?

1. Proiectul nu are ca activitate producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, producția de energie regenerabilă din biomasă și/sau alte domenii excluse

2. Pentru proiectul care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării, proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru același tip de costuri eligibile asociate acelorași  intervenții  realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

Ce poti face cu banii?

Poti achita:

1.  Costuri directe (Co dir) - cheltuieli pentru investitia de baza

1.1   Cheltuielile cu echipamente, dotări, active corporale cuprind cheltuieli cu procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport. Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.

1.2  Cheltuielile cu lucrări:

 • a.  Amenajarea terenului
 • b.  Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
 • c.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • d.  Construcţii şi instalaţii
 • e.  Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajul acestora.
 • f.   Cheltuieli cu organizarea de șantier - sunt eligibile în limita a 2,5% din valoarea investiției de bază
 • g.  Cheltuieli diverse şi neprevăzute – sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la categoria ”Construcţii şi instalaţii” de la pct d).
 • h.  Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

1.3  Cheltuielile cu servicii:

 • a) Studii - studii de teren, raport de impact asupra mediului, studii de specialitate în funcție de specificul investiției
 • b) Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizații
 • c) Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau după caz a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
 • d)  Servicii de proiectare
 • e) Asistenţă tehnică din partea proiectantului
 • f)   Dirigenţie de şantier/supervizare
 • g)  Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare – se includ cheltuieli pentru calificare, recalificare, formare continuă - perfecționare sau specializare, pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate conform ghidului solicitantului.
 • h)  Cheltuieli cu certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • i) Cheltuieli cu Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001/EMAS), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

1.4  Cheltuieli cu taxe:

a)   cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;

b)   cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

c)   cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC;

d)   taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

e)  taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă pentru operațiunile pentru care:

 • costul total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);
 • costul total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA.

1.  Costuri eligibile indirecte (Co ind) sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

Acestea reprezintă 7 % din costurile directe eligibile și includ:

a) Managementul de proiect - cheltuielile efectuate pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri și pentru plata serviciilor de consultanţă în management de proiect.

b) Cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt  eligibile.

ATENTIE

Vor fi prioritizate proiectele care vizează crearea de locuri de muncă pentru:

 • persoanele direct afectate de procesul de tranziție, respectiv pentru lucrătorii dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (întreg lanțul de producție, întreprinderile care își transformă procesul de producție pe domeniile verzi),
 • tinerii cu vârsta de până la 29 ani,
 • persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,
 • femei,
 • persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Limitari:

- achiziționarea de instalații/echipamente specifice care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu - maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

- valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Ai o microinreprindere in judetul Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Valea Jiului sau Mureș ?!

Vrei sa obtii o finantare pentru dezvoltare afacerii si creeri de noi locuri de muncă?

Inscrie-te pentru o sesiune de consultanta gratuita!

Inscrie-te  AICI!