CONSTRUCT PLUS

Program național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții

Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții “CONSTRUCT PLUS” își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate, creșterea producției interne de produse și materiale de construcții, prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială pentru o nouă activitate economică în anumite sectoare.

Cati bani se pot obtine?

Maximum 50 milioane

Ajutor de Stat prin programul Construct Plus

Care este intensitatea finantarii nerambursabile?

Pentru firme mari intensitatea finantarii este de cel putin 25%, insa calculul exact trebuie sa respecte Regulamentul (UE) 2023/1315.

Cine poate obtine finantarea?

Intreprinderi nou-înființate (maxim 3 ani vechime) sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate și ajutorul a fost recuperat, inclusiv dobânda aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • Nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • Pentru întreprinderile în activitate, suplimentar față de criteriile prevăzute mai sus, aceastea trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, și următoarele criterii de eligibilitate:
 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • Au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • Au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
 • Nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
 • Pentru întreprinderile nou-înființate se aplica criteriile de eligibilitate prevăzute la lit.    a) - e), precum și capital subscris si varsat de minim 100.000 lei.

Ce poti face cu banii?

Poti achizitiona urmatoarele:

a)  Active corporale:

 • Ø  construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea/închirierea de construcții;
 • Ø  terenuri (maxim 10% din investitie), respectiv cheltuielile realizate cu achiziționarea/închirierea de terenuri (maxim 25 euro/mp)
 • Ø  instalații tehnice, utilaje și echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

b)  Active necorporale – brevete, licente, marci, software

În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi

În cazul închirierii construcţiilor/terenurilor aferente investiţiei sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor/terenurilor aferente investiției, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

a)   în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b)  în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

ATENȚIE!

Sunt considerate cheltuieli neeligibile, în cadrul planului de investiții:

 • achiziția, modernizarea, reabilitarea de construcții și lucrările suplimentare de construcții necesare schimbării destinației unor construcții existente;
 • achiziția de mobilier și mobilier industrial, decorațiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule;
 • cheltuieli cu transportul, montajul instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor;
 • cheltuieli pentru reabilitarea/repararea activelor corporale achiziționate;
 • cheltuielile menționate în devizul general la alte capitole decât subcapitolul 4.1.;
 • costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 25 lei/mp
 • activele corporale de natura instalațiilor tehnice, utilaje și echipamente care nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, sau nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare, sau nu sunt noi, cu excepția celor pentru IMM-uri.

Care sunt codurile CAEN eligibile?

1623    Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

2223    Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2312    Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331    Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332    Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;

2342    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;

2351    Fabricarea cimentului;

2352    Fabricarea varului și ipsosului;

2361    Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362    Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363    Fabricarea betonului;

2364    Fabricarea mortarului;

2369    Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370    Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2399    Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2511    Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512    Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2732    Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Ai o firmă de productie materiale si produse de construcții și vrei să iti dezvolți afacerea?!

Afla daca poti obtine o finantare de pana la 5 milioane Euro. Programeaza o sesiune Gratuita de Consultanta !

Programeaza  ACUM