Fonduri europene nerambursabile prin

Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

Fonduri europene pentru produse indutriale

Cine poate obtine finantarea?

  • Întreprinderi care desfășoară activități industriale, inclusiv non-profit
  • Societăți cooperative

Coduri CAEN eligibile

- de la 1310 la 3320

- 3831 si  3832

Cati bani poti obtine?

Minim 5000 - Maxim 200.000

Ce poti face cu banii ?

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;

 b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

 c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;

 d)  certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

 e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM

f)  efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g)  organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

 h)  înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

Proiectele pot să conţină una sau mai multe activităţi dintre cele prevăzute la  pct.1, lit.a) -h).

 

Beneficiarii activităţilor menționate mai sus sunt, în funcție de organizare, sunt următorii: 

   1) pentru activităţile de la lit. a) şi d) - întreprinderi mari şi societăţi cooperative; 

  2) pentru activităţile de la lit. b), e), g) și h) - microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi societăţi cooperative; 

  3) pentru activităţile de la lit. c) - întreprinderi mari, societăţi cooperative mari şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale; 

4) pentru activităţile de la lit. f) - toți beneficiarii menționați la lit a), b), c) precum  şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură.

 

Nota

·         Microintreprindere (0-9 numar mediu de angajati)

·         Firma mica (10 – 49 numar mediu de angajati)

·         Firma mijlocie (50 – 249 numar mediu de angajati)

·         Firma mare (peste 250 angajati

fonduri europene nerambursabile

Care e contributia proprie solicitata ?

  • 50% pentru proiectele care se încadrează în activităţile prevăzute la lit. a)-f)
  • 70% pentru proiectele care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. g) 
  • 55% pentru proiectele care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. h)

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma ta?

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a)    să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;

b)  să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor; 

c)  să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

d)  să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

e)  reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

f)  să nu fie societate în dificultate.

g)   întreprinderea să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutoare echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost);

h)  să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

i)  să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;

j)  să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;

k)  să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la lit. a) -c)

l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la lit. e);

m)  să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la lit. h)

ALTE CONDITII

1. TVA nu este eligibilă pentru cheltuielile din cadrul acestui program

2.  Dosarul va cuprinde și situațiile financiare anuale aprobate pentru ultimul exercițiu financiat încheiat;

Ești antreprenor în industrie și vrei sa ai produse competitive?

Rezervă o sesiune de consultanță ca să începi chiar acum!

Rezerva  ACUM !