Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Bucuresti Ilfov - 2024

In cadrul obiectivului specific : Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive, sunt alocate fonduri nerambursabile in Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor din Bucuresti -Ilfov

Regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilvof

Carti bani se pot obtine?

Minim 25.000 € si maxim 200.000 €.

Care este contributia proprie ?

 • Minim 10 %

Cine poate solicita finantarea nerambursabila?

Microintereprinderi care au sediu social/punct de lucru in Regiunea Bucuresti-Ilfov (maxim 9 angajati anul trecut).

a) O societate înregistrată în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;


b) O societate cu sediul social/punct de lucru în Regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban;


c) Solicitantul, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

d) Nu are datorii la bugetul de stat si bugetele locale

e) Nu este in dificultate, insolventa, suspendare etc.

Pentru ce se dau banii ?

A. Activități aferente investitiei de bază (minim 50%):

1. Investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor:

 • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Achiziționarea de echipamente echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică etc.
Consultanta fonduri europene START-UP NATION 2022

2. Investiția în active necorporale: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

Investițiile pentru procese de producție producție (bunuri sau servicii) prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor

 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și/sau sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie[1] pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare: instalarea de sisteme de iluminat cu consum redus de energie, achiziționarea de echipamente/utilaje eficiente din punct de vedere energetic, automatizarea proceselor pentru a reduce risipa de energie;
 • integrarea tehnologiilor de control al poluării, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • obținerea de noi certificări de tipul ISO 14001 - sistem de management de mediu;
 • creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia;
 • achiziționarea de echipamente/soluții/tehnologii având componente reutilizabile sau utilizarea de materii prime (inclusiv materii prime critice) obținute din materiale reciclate;
 • achiziționarea de echipamente electrice şi electronice având un procent minim de componente reutilizabile (exemplu: un procent de 30% din totalul echipamentelor să aibă componente reutilizabile);
 • achiziționarea de materiale de construcţii având în compoziție un procent minim de materii prime reutilizabile;
 • alte investiții specifice economiei circulare pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar (ex: achiziționarea de containere pentru colectarea DEEE-urilor sau colectare selectivă, sau tocătoare biodegradabile pentru resturi vegetale şi alimentare; predarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor în baza unui contract etc.);

B: Activități conexe activității de bază:


3. Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții :

 • achiziție servicii pentru realizarea analizei piețelor internaționale cu potențial și selectarea piețelor țintă;
 • achiziție servicii pentru realizarea strategiei de export pentru piețe externe;
 • achiziție servicii de inovare pentru crearea unor produse inovatoare pentru intrarea pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • achiziție servicii pentru realizare design pentru ambalare și etichetare, în vederea intrării pe piețe internaționale (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • achiziție servicii pentru realizarea brandului și promovare (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiză a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • achiziție servicii pentru certificare și standarde de calitate (justificarea necesității achiziției trebuie să reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • achiziție servicii de promovare pe piețe externe;
 • achiziție servicii de participare la misiuni economice internaționale, târguri, expoziții, etc.;

4. Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente achiziționate prin proiect;

5. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională, de tipul:

 • activități de întărire a cooperării între microîntreprinderi și asociații de afaceri, universități, organizații de cercetare;
 • activități de sprijinire a microîntreprinderilor pentru participare în rețele (clustere, centre de afaceri inovative, etc.);
 • participarea microîntreprinderilor la platforme S3 etc.

6. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora;
7. Activități privind managementul implementării proiectului;
8. Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
9. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

Ce fel de cheltuieli poti face?

Fonduri nerambursabile pentru modernizarea microintreprinderilor

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • 3.1. Studii
  3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 3.3 Expertizare tehnică
  3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră
  3.5 Proiectare
  3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
  3.7. Consultanță
  3.8. Asistență tehnică

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

 • 4.1. Construcții și instalații - cheltuieli de construire/extindere, cheltuielile cu lucrări de modernizare
  4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
  4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
  4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
  4.5. Dotări - cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" (valoare minima 2500 lei fara TVA).

b) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie: pompe de căldură, mini-eoliene, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, acumulatori, invertori și sisteme de automatizare, management și control, contoare de monitorizare și control, sisteme de încălzire și de aer condiționat care reduc consumul primar de electricitate, boilere industriale de înaltă eficiență care pot fi asociate cu sisteme de cogenerare, surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), senzori inteligenți (building management system - BMS), tehnologii de iluminare LED ultraeficiente, sisteme pentru corecția factorului de putere (PFC), sistem de management al luminilor complet automatizat, conectat la senzori detectori, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii LED, etc.


4.6. Active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de: procese manageriale de producție, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microintreprinderii, alte drepturi şi active similare.

Capitolul 5. Alte cheltuieli


5.1. Organizare de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier
  5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
 • 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute
  5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate în limita a 7.500 lei fără TVA.


Capitolul 6 . Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste


6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice și teste


Capitolul 7. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

 • 7.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
  7.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
  7.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, inclusiv cheltuielile cu activitățile de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, la târguri, expoziții internaționale:

 • taxa de participare;
 • închirierea standului;
 • transportul și cazarea personalului pe perioada evenimentului;
 • transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale;


7.4 Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export;

Ai o microintreprindere in regiunea Bucuresti-Ilfov?

Afla cum poti obtine finantare pentru modernizare ei cu doar 10% contributie proprie!

Rezerva o sesiune de consultanta Gratuita !

Completeaza formularul AICI!