Investitii pentru IMM-uri

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud Est - Dobrogea - 2024

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 implementează obiectivul de politica economica O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. In cadrul acestui obiectiv , prin actiunea Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor sunt alocate fonduri europene nerambursabile in Investitii pentru IMM-uri din Regiunea Sud Est.

Cine poate solicita aceasta finanatare?

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est – respective judetele  Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea astfel:

 • Microintreprinderi cu punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, indifferent de localizarea sediului social (care paote fie in mediu urban, mediu rural sau o alta regiune)
 • întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul urban sau rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunări

Cati bani se pot obtine?

Minim 220.000 €

Maxim 1,5 mil. € din care:

-          200.000 € ajutor de minimis

-          1,3 mil. € ajutor regional

Regiunea de dezvoltare Sud-Est Dobrogea
Finantari nerambursabile din fonduri europene

Care este contributia proprie necesara?

Categorie

IMM

Judet
Brăila Buzău Constanța Galați Vrancea Tulcea
Microîntreprindere 25% 25% 30% 25% 25% 25%
Întreprinderi mici 25% 25% 30% 25% 25% 25%
Întreprinderi mijlocii 30% 30% 40% 25% 30% 30%

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • nu se află în stare de faliment/insolvenţă și nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară
 • nu are obligaţii de plată neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate
 • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.
 • a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare - trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2023 (prima zi lucrătoare din anul 2023)
 • a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe  respectivul cod CAEN, sau
 • În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
 • i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, sau
 • ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.
 • deține asupra locației de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, la depunerea cererii de finanțare, unul din următoarele drepturi reale pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare:

a) Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/ dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării:

 • dreptul de proprietate privată
 • dreptul de concesiune
 • dreptul de superficie
 • dreptul de uzufruct
 • dreptul de comodat/ folosință cu titlu gratuit
 • dreptul de închiriere/locațiune.

(b) Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire:

 • dreptul de proprietate privată
 • dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare
 • dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare

 • Pentru proiecte care implică realizarea de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării, se asigură că imobilul, teren și/sau clădire:
 • a) este liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activității proiectului;
 • b) nu face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;
 • c) nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 • d) nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
 • Solicitantul nu desfășoară activități cu produse/servicii cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • Firmele care desfășoară activități de jocuri de noroc/ comerț sexual sunt excluse de la finanțare chiar dacă solicită sprijin pentru un alt cod CAEN și asigură o separare a activităților respective, de exemplu printr-o evidență contabilită separată.
 • Solicitantul nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis și ajutor de stat regional din fonduri publice;
 • Solicitantul nu desfășoară comerț sexual.
 • nu a beneficiat pe o perioadă de 3 ani de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare

Ce se finanteaza?

a) construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare,  agent termic, energie electrică, PSI;

NOTA: Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente și intrinsec legate de investiția inițială care constă în activități de construire/ extindere/dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

b) dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

Referitor la dotările pentru echipamentele specifice pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul trebuie să prezinte o analiză/fundamentare cu privire la justificarea necesității achiziționării acestora. Această analiză trebuie să cuprindă și o modalitate de utilizare efectivă a acestor echipamente de către solicitant în cadrul activităților propuse prin proiect și se va monitoriza în perioada de implementare/sustenabilitate. În cazul în care nu se va considera justificată necesitatea, în procesul de evaluare se va solicita încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile și nu se va puncta la criteriul respectiv.

c) dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

d) dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;

e) dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

NOTA: Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

f) activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;

g) activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

NOTA: Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Activitățile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de minimis sunt:

·   activități legate de:

- promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;

- sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

·    proiectare şi asistenţă tehnică;

·    activități de marketing și internaționalizare;

·    activitatea de audit financiar extern;

·    activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

NOTA: Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Investițiile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare poate fi principal sau secundar.

Nu sunt eligibile:

a)   proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ori proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale;

b)   proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare;

c)   proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Ce poti face cu banii?

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente prezentei scheme, finanțabile prin ajutor de stat regional sunt:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru investiția de bază (utilaje, dotari, mobilier, echipamente cu valoare minima 2500 lei fara TVA);

d)  cheltuieli cu active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate;

e) cheltuieli pentru organizarea de șantier și conexe organizării de șantier

f)  cheltuieli diverse și neprevăzute, care sunt în strânsă legătură cu investiția inițială;

g)  cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;

h) Cheltuieli cu achizitionarea de instalații/echipamente specifice recuperării și reutilizării materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;

i)  cheltuieli pentru simbioză industrială;

j)  cheltuieli pentru cote;

k)  cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.

 NOTA: NU sunt eligibile echipamentele/ utilajele/ instalațiile de lucru sau orice alt activ corporal care funcționează prin arderea combustibililor fosili (inclusiv biocombustibili), fiind eligibile doar cele care sunt alimentate exclusiv electric.

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente prezentei scheme, finanțabile prin ajutor de minimis sunt:

a) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;

b)  cheltuieli pentru promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon;

c)  cheltuieli pentru sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;

d)  cheltuieli pentru activități de marketing și internaționalizare;

e)  cheltuieli indirecte (cheltuieli pentru consultanță și management de proiect; cheltuielile pentru publicitate și informare; cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern).

Ce conditii trebuie sa indeplineasca proiectul?

 • Sa aiba perioada de implementare maxim 36 luni daca include constructii si maxim 24 de luni doar pentru achizitii de bunuri si servicii
 • Sa creeze cel putin 1 loc de munca
 • Pentru proiecte de infrastructura aceasta nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani şi nu beneficiază/ nu va beneficia de fonduri publice din alte surse de finanţare
 • Include Certificat de urbanism/ Autorizatia de constructive dupa caz – daca proiectul include lucrari de constructii
 • Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului
 • Fișă/fișe de post pentru locul/locurile de muncă nou creat/create legat/legate direct de investiția finanțată.

Ai o firma mica sau mijlocie in judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea sau Vrancea si iti doresti sa o dezvolti? Rezerva o sesiune de consultanta pentru a-ti verifica sansele de a obtine finantarea!

Rezerva ACUM