Programul Tranziție Justă

Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca

Programul Tranzitie Justa are ca prioritate : Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică.

In cadrul acestui program sunt finanate Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca, pentru a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii Europene.

Programul tranzitie justa

Programul Tranzitie Justa sprijina firmele private din cateva judete ale tarii in scopul crearii de locuri de munca si inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic (de exemplu inchiderea minelor de carbune) astfel:

 • Investitii
 • Salarii angajati
 • Cursuri de calificare.

Cine poate obtine finantarea?

 • Microintreprinderi (maxim 9 angajati), intreprinderi mici (10 – 49 angajati) si intreprinderi mijlocii (50 – 249 angajati) din judetele Gorj, Hunedoara, Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Ce suma poti obtine?

Minim 200.000 € – Maxim 8.000.000 €

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Judet Procent de finantare europeana nerambursabila

Microîntre

-prinderi

Întreprinderi

mici

Întreprinderi

mijlocii

Gorj 75% 75% 75%
Hunedoara 70% 70% 60%
Hunedoara - zona  ITI Valea Jiului 70% 70% 60%
Dolj 75% 75% 75%
Galati 75% 75% 75%
Prahova 75% 75% 75%
Mures 70% 70% 60%

Care sunt zonele finantate ?!

Programul se adreseaza firmelor private din judetele mentionate, indiferent daca este vorba despre mediul urban sau rural, insa exista si zone prioritare ce vor primi un punctaj mai mare.

Apel Regiunile acoperite de apel Zone vizate prioritar de apelul de proiecte conform PTJ 2021-2027
Gorj Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Gorj - RO412 - Gorj Bazinul carbonifer Motru-Rovinari, Albeni-Târgu Cărbunești și Schela, cf. studiului Disparități teritoriale în România (2021). De asemenea, sunt vizate prioritar și comunitățile marginalizate identificate în Atlasul comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.
Hunedoara

Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Hunedoara, RO423 – Hunedoara, cu excepția teritoriului cuprins in ITI Valea Jiului conform HG 901/13.07.2022

Zonele defavorizate Brad și Hunedoara cf. studiului Disparități teritoriale în România (2021). De asemenea, sunt vizate prioritar și comunitățile marginalizate cf. Atlasului comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

ITI Valea Jiului  

Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare).

Zonele defavorizate Valea Jiului cf. studiului Disparități teritoriale în România (2021). De asemenea, sunt vizate prioritar și comunitățile marginalizate cf. Atlasului comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

Dolj

Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Dolj - RO411 - Dolj

Sunt vizate și comunitățile marginalizate în conformitate cu Atlasul comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

Galati

Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Galați - RO224 - Galaţi

Sunt vizate și comunitățile marginalizate în conformitate cu Atlasul comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

Prahova

Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Prahova - RO316 - Prahova

Zonele defavorizate Mizil, Filipești, Ceptura identificate inițial în conformitate cu OUG 24/1998 și, ulterior, conform OUG 75/2000 deși, în prezent, regimul juridic special al acestor zone nu mai este activ. Sunt vizate prioritar și comunitățile marginalizate identificate la nivelul județului conform versiunii actualizate a Atlasului comunităților marginalizate, atunci când aceasta va fi disponibilă.

Mures

Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Mureș - RO125 - Mureş

Sunt vizate și comunitățile marginalizate în conformitate cu Atlasul comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

Cate locuri de munca trebuie sa creez prin proiect?!

Numarul de locuri de munca se calculeaza astfel:

175 000 euro valoare solicitată obligatorie/loc de munca creat, cu excepția proiectelor cu o valoare cuprinsă între 5.000.000 Euro -8.00.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro

Ce fel de persoane poti angaja prin proiect ?!

Poti angaja orice fel de persoane prin proiect, insa prioritare sunt:

 • persoanele direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea locului de muncă sau cele indirect afectate de tranziție din cauza competențelor neadecvate sau insuficient adecvate cererii, inclusiv cele care au ocupat un loc de muncă cu un nivel de pregătire de bază sau mediu,
 • tinerii cu vârsta de până la 29 ani,
 • persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,
 • femeile, membrii familiei monoparentale, membrii minorităților etnice
 • persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Lucrător cu handicap - înseamnă orice persoană care:

a) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale sau

b)prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrător

Lucrător defavorizat înseamnă orice persoană care:

a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; sau

b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; sau

c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat; sau

d)  are vârsta de peste 50 de ani; sau (e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; sau

e) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; sau

f)  este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

Ce conditii trebuie sa respecte/indeplineasca firma?

 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • la depunerea cererii de finanțare se va depune decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
 • Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul trebuie să respecte următoarele:
 • a) să nu înceteze activitatea sau să nu o transfere în afara regiunii în care a primit sprijin/sau a teritoriului definit la nivelul apelului de proiecte;
 • b) să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 • c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

Pentru apelul de proiecte dedicat ITI Valea Jiului, proiectul propus trebuie sa fie in concordanță cu strategia asociată teritoriului integrat respectiv aprobată prin HG 901/2022

Proiectele depuse în cadrul apelului PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI VJ aferent investițiilor productive pentru ITI Valea Jiului (Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare) sunt eligibile, în cazul în care contribuie la Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030. Solicitanții vor depune împreună cu Cererea de finanțare un aviz din partea AD ITI Valea Jiului, prin intermediul căruia se certifică contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivele Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030.

 • Se va depune Autorizația de construire în termen de valabilitate la depunerea proiectului
 • Actul de reglementare privind evaluarea impactului asupra mediului / Clasarea notificării
 • Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000, acolo unde este cazul
 • Aviz pentru proiect din partea AD ITI Valea Jiului, prin intermediul căruia se certifică contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivele Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, după caz (pentru proiectele din zona ITI depuse în cadrul apelului de proiecte PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI VJ)
 • Certificarea EMAS (Sistemul European de Management de Mediu și Audit) ori alternativ ISO 14.001

Ce poti face cu banii?

a)  Poti achita investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente. Lucrările de modernizare maxim 10%
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi.

Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.

Atenție!

Echipamentele tehnologice, utilajele, instalațiile de lucru, mobilier, echipamentele informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe trebuie sa fie utilizate la locația de implementare a proiectului/aria vizată de apel. Imposibilitatea demonstrării derulării de activități economice în zona vizată de apel pe perioada durabilitate a investiției prin contracte comerciale și/sau obiective realizate va conduce la recuperarea contravalorii celor anterior menționate.

b) Poti achita investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice - maxim 5%

c) Poti achita costurile salariale estimate pentru locurile de muncă create în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani. Acestea nu pot depăși costul brut aferent  salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, respectiv de 6.789 lei/lună/loc de muncă pentru o perioadă de maxim 24 de luni.

d) Poti efectua activități de formare profesională: calificare, recalificare, formare continuă

e) Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).

f) Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție.

g) Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat

h) Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/innovative

i) Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.

j) Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect;

k) Activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților în scopul valorizării proprietății ca bază pentru imobilul asociat investiției inițiale în zonele defavorizate

l) Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

m) Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Perioada de implementare – 3 ani.

Ai o afacere intr -unul din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova sau Mureș ?!

Vrei sa obtii o finantare pentru investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică?

Programeaza o sesiune de consultanta gratuita!

Programeaza ACUM!