Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole

Program national pentru mediul rural, domeniul Agro-Alimentar

Programul  Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Planului Strategic , prin care se urmareste:

 • Consolidarea orientării către piaţa și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare;
 • Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de;
 • Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare si silviculturii sustenabile.
Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole

Pentru ce se acorda finantarea?

Proiecte care vizează infiintarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare si/sau procesare pentru:

 • a)  Legume, fructe, cartofi
 • b)  Cereale si oleaginoase
 • c)  Lapte, carne.  

Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole si pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I;

Nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină din flora spontană.

Cati bani se pot obtine?

• maximum 3 milioane euro/proiect pentru proiectele de investitii de modernizare;

• maximum 10 milioane euro/proiect pentru proiectele de investitii de infiintare care isi propun cel putin investitii de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morarit, ulei si nutreturi combinate;

• maximum 7 milioane euro/proiect pentru celelalte investitii de infiintare.

Care este cofinantarea proprie?

Maxim 35%  din valoarea proiectului.

Fonduri europene nerambursabile

Cine poate solicita finantare?

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUGnr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri și organizații de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma ta?

 • Sa aiba capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate
 • Viabilitatea economică a investiției (studiu de fezabilitate a investitiei)
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv intr-unul din ultimii 3 ani

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.

Excepţie fac solicitanţii fermieri a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale şi cei care au înregistrat doar cheltuieli din exploatare (întreţinerea efectivului de animale, înfiinţarea culturilor, avize, cheltuieli administrative, întreținere cont bancar etc.) şi nu au avut timpul necesar pentru încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii de venituri din exploatare.

Ce poti face cu banii?

A: Investitii in active corporale

1. Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea infrastructurii de conditionare, depozitare si/sau procesare a produselor agricole si pomicole;

• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de conditionare, depozitare;

• Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

• Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;

• Cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei, etc.

2. Infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componenta secundara a proiectului;

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate ;

• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);

• Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazine proprii în aceeasi locatie /locație diferită de locația unității de procesare, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare, înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marcă înregistrată/brand .

3. Investitii care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii, legate de:

Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, geotermala, hidrotermala, etc) exclusiv pentru consum propriu, fara ca solicitantul sa fie prosumator;

•  Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor in care se desfasoara o activitate eligibila in cadrul interventiei (ex. utilizare materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc);

•  Achizitionarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum si alte investitii care contribuie la reducerea emisiilor GES .

4. Investitii in economia circulara, ca parte componenta secundara a proiectului de investitii (destinate exclusiv consumului propriu) legate de:

• Producerea si utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deseuri alimentare rezultate in urma procesarii produselor zootehnice, vegetale si pomicole);

• Prelucrarea deseurilor alimentare destinate recuperarii si a subproduselor in biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, etc;

• Achizitionarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor in propriul proces tehnologic.

5. Investitii legate de utilizarea solutiilor digitale in conditionare, procesare, marketing si management, ca parte componenta secundara a proiectului, necesare pentru desfasurarea activitatii vizate prin proiect

Exemple -  sisteme de tip IoT Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation* sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică ;

* conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor/instalaţiilor/ senzorilor cu sistemele de gestiune.

6. Imbunatatirea controlului intern al calitatii, ca parte secundara a proiectului;

7. Conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare.

• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

Cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitate

8. Mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

- Autocisterne,

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

- Rulote și autorulote alimentare;

- Remorci și semiremorci specializate;

- Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.

B: Investiții în active necorporale:

• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

C: Marketingul produselor obtinute

Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute - max. 5%, dar nu mai mult de 100.000 euro

D: Costurile generale

•  pentru proiectele care prevad lucrari de constructii - cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională (maxim 10%)

• Cheltuielile de consultanță pentru elaborarea proiectului, proceduri de achizitii si managementul proiectului.

Activezi in domeniile agricol si pomicol si vrei sa-ti extinzi afacerea?

Afla daca poti obtine pana la 10.mil  € rezervand o sesiune de consultanta GRATUITA.

Rezerva AICI!

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.