Investitii in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum

AFIR - Schema energie pentru autoconsum

Oferta Concurentiala

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea de Investitii in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum, ajutor destinat întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Fonduri nerambursabile pentru energie eoliana

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială

Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8.00

Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 14.12.2023, ora 23.50

Procedura de acordare a finantarii nerambursabile este OFERTA CONCURENTIALA, respectiv sanse maxime au firmele care solicita cea mai mica finantare.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil?

Maxim 20.000.000 euro astfel:

a) Pentru energie eoliană

 • 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
 • 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

b) Pentru energie solară

 • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
 • 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

Care este contribuitia proprie?

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase.

Fonduri europene nerambursabile

Cine poate solicita finantare?

i. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;

ii. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;

iii. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Coduile CAEN eligibile sunt:

a) COD CAEN 01 - Agricultura, vânătoare și servicii anexe

b) COD CAEN 10 - Industria alimentară

c) COD CAEN 11 - Fabricarea băuturilor

Obligatoriu!

La momentul depunerii proiectelor solicitanții sprijinului de ajutor de stat trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Ce se finanteaza?

a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică, cu sau fără stocare, din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW)

b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică, cu sau fără stocare, din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW);

Realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție.

Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

Nu sunt eligibile proiectele mixte care propun investiții în capacitați de producție de energie din surse eoliene și surse solare.

Nu sunt eligibile proiectele care propun doar investiții în capacități de stocare a energiei electrice.

Ce poti face cu banii?

a) achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;

b) construcţii care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);

c) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Ce conditii trebuie sa indeplinesti?

Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință al terenului/clădirii pe care se realizează investiția (ex: act de proprietate / contract de concesiune/superficie, etc.) valabil cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. În plus, unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.

Solicitantul se angajează ca activele corporale rezultate din implementarea proiectului să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare:

 • Trei oferte conforme (conțin toate elementele pentru care s-a solicitat ofertare) cu respectarea confidențialității privind datele comerciale, cu excepția indicatorilor de scorare;
 • Decizia de alegere a ofertei câștigătoare;
 • Planul de afaceri care să includă memoriu tehnic propus de ofertant și date privind:

a. denumirea solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;

b. descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia;

c. obiectivele proiectului și rezultatele așteptate;

d. localizarea proiectului;

e. bugetul proiectului;

f. lista costurilor proiectului (eligibile și neeligibile);

g. valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW;

h. analiza cost beneficiu

Memoriu tehnic descrie soluția tehnică a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile propusă de ofertant, respectiv descrierea componentelor capacității de producere a energie din RES și caracteristicile tehnice ale acestora.

 • Dovada consumurilor actuale, probată prin facturi și curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic, iar în cazul în care nu există facturi la momentul depunerii cererii de finanțare, consumul va fi estimat de către proiectant;
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului sau adeverință privind înscrierea în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare;
 • Actul constitutiv, Actul de înființare/Statutul sau documente echivalente, valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanțare;
 • Alte documente care demonstrează eligibilitatea solicitantului și a proiectului, documente aferente achiziției ofertei câștigătoare, astfel cum sunt descrise în Anexa la Cererea de Finanțare și în prezentul Ghid, în secțiunile specifice.

Ai nevoie de ajutor pentru elaborarea dosarului de finantare ?

Solicita o sesiune de consultanta GRATUITA !

Completeaza formularul ACUM !

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.