Programul Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

Prin PNRR, in cadrul Pilonului III-Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (imm-uri) puternice sunt acordate granturi pentru Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Pentru ce se acorda finantarea nerambursabila?

Programul se adresează proiectelor ce prevăd activități care au ca scop dezvoltarea și implementarea de tehnologii digitale avansate, astfel:

I.     Investiții în active corporale și necorporale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computing-ul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:

●   achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);

●   achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing și inteligență artificială);

●   achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;

●   achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

●   achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale);

Programul Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

II.  Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Care este valoarea finanțării?

 • Microîntreprinderi – 500.000 Euro;
 • Întreprinderi mici – min. 500.000 Euro - maxim 1.500.000 Euro;
 • Întreprinderi mijlocii – min. 500.000 euro – maxim 3.000.000 Euro

* Dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri din anul 2022 a liderului de proiect

Granturi pentru Dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Cine poate primi finanțarea?

 • Microintreprinderi – maxim 9 angajati numãr mediu in 2022
 • Intreprinderi mici – între 10 – 49 angajati numãr mediu în 2022
 • Intreprinderi mijocii – între 50 – 249 angajati numãr mediu în 2022

Care este procentul finanțării nerambursabile?

Procentul finanțării nerambursabile diferă în funcție de tipul de investiție, de regiunea de implementare și de tipul societății

I. Investiții în active corporale și necorporale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Sprijinul nerambursabil se situează între 40% și 75% ceea ce implică o cofinanțare din partea solicitanților între 60% și 25%

II. Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Sprijinul nerambursabil se situează între 35% și 80% ceea ce implică o cofinanțare din partea solicitanților între 65% și 20%.

* Mun. București nu este o regiune finanțabilă în acest apel de proiecte iar din Jud. Ilfov un număr limitat de localități

Condiții de participare la program

Solicitanții eligibili sunt sub formă asociativă (de parteneriat) format din:

 • Lider (IMM cu activitate non-IT)
 • Partener (IMM cu activitate IT):

Firma parteneră trebuie să fie o societate comercială care să activeze în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):

 • i.    5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • ii.   6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • iii.  6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • iv.  6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • v.   6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • vi.  6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • vii. 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 • ix.  7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 • x.   7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
 • Liderul de proiect NU trebuie să desfășoare activități în unul dintre aceste domenii (coduri CAEN)
 • Codul CAEN aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizat la 31.12.2022 pe firmă și la data depunerii Cererii de finanțare pentru locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de proiect);
 • Pe parcursul implementării proiectului, locația de implementare se poate modifica în cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare (având în vedere caracterul ajutorului regional);
 • Liderul de proiect trebuie să fi desfășurat activitate aferentă codului CAEN pentru care depune proiectul în anul 2022.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele?

a)   au calitatea de IMM-uri (sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare), Societăți cooperative (înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau formele asociative (parteneriate, consorții) formate din categoriile de beneficiari eligibili.

b)   sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c)   nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d)   nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

e)   au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;

f)   se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;

g)   nu desfășoară activități cu produse care au caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

h)   nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

i)    nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate", în anul 2022 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;

j)    nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

k)   nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

l)    nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

n)   nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

o)   nu desfășoară comerț sexual;

p)   nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

q)   nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

r)   nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

s)   solicită ajutor de stat a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în schema de ajutor.

t)   la data semnării contractului de finanțare atât liderul cât și partenerul nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

u)   se angajează ca la finalul implementării proiectului liderul de proiect să atingă: pentru microîntreprinderi – minim 7 DESI/pentru întreprinderi mici - minim 8 DESI/pentru întreprinderi mijlocii – minim 9 DESI, dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

 • i. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • ii.  utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • iii.  viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • iv.  întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • v.  utilizarea IoT;
 • vi.  utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • vii. utilizarea CRM;
 • viii. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • ix. utilizarea tehnologiei de AI;
 • x. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • xi.  vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • xii. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Ce firme NU pot primi finantare?

Prin prezentul program nu sunt eligibile urm[toarele domenii și activități:

a)   sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură ;

b)   domeniul producției primare de produse agricole;

c)   sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • i.    atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
 • ii.   atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

d)   activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e)   ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f)   ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuiri

Ce firme nu pot primi finantare

Ce fel de cheltuieli poti face?

A.  În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale (cheltuieli aferente liderului și partenerului):

-     Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);

-     Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);

-     Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie;

-     Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality

B.   În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării (cheltuieli aferente partenerului):

-     costurile cu personalul*2: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);

-     costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare.

-     costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

Notă 1: Bugetul aferent partenerului va fi de maxim 25% din valoarea totală a proiectului și poate cuprinde atât cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării cât și cheltuieli aferente investițiilor regionale.

Nota 2: costurile cu personalul aferente Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare vor respecta plafoanele prevăzute în HOTĂRÂREA nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare.

Ce faci daca nu stii sa elaborezi documentatia proiectului ?!

Kelso Consulting, firmă specializată în finanțări nerambursabile elaborează întreaga documentație necesară pentru participare la acest program.

Discuta cu noi despre proiectul tau , inscrie-te la o sesiune de consultanta gratuita!

Completeaza formularul!

Abonează-te pentru a fi la curent cu Programele de finanțare disponibile, apelurile de proiecte active sau evenimentele pe care le organizăm!