Investitii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole pentru obţinerea unor produse alimentare şi produse transformate

Program national pentru mediul rural, domeniul Agro-Alimentar

Programul  „Investitii pentru procesarea şii marketingul produselor agricole pentru obţiinerea unor produse alimentare şi produse transformate” contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Planului Strategic PAC 2023-2027.

Obiectivul principal este dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare într-un mod sustenabil, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice, promovarea energiei sustenabile și dezvoltarea unui sector alimentar durabil..

Fonduri europene nerambursabile pentru firme din regiunea Nord-Vest

Cati bani se pot obtine?

- maximum 10 milioane euro/proiect pentru proiectele de investiții de înființare în sectorul panificaţie*

- maximum 3 milioane euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții.

*Sectorul de panificație- cuprinde produsele obținute în cadrul grupei 107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, cu clasele CAEN aferente 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, 1072- Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie, 1073- Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare.

Cine poate obtine finantarea?

Operatori economici care se încadrează în:

 • Microintreprinderi – maxim 9 angajati
 • Intreprinderi mici – maxim 49 angajati
 • Intreprinderi mijlocii – maxim 249 angajati
 • Intreprinderi mari – minim 250 angajati

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică autorizată PFA
 • Întreprindere individuală II

 • Întreprindere familială IF
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Cooperative agricole înfiinţate
 • Societăți cooperative
 • Grup de producători

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Procentul de finantare nerambursabila variaza in functie de marime intreprinderii si judet.

Procent investitii pentru procesarea şii marketingul produselor agricole

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa aiba capacitate de asigurare a cofinanțării investiției
 • Nu este „întreprindere în dificultate”, executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, suspendată sau alte situaţii similare
 • Nu are datorii la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate
 • Nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil
 • In cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul
 • Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv. Daca a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0)

Pentru solicitanții de tip forme asociative a căror activitate agricolă a fost indirect afectată de calamități naturale, se vor atașa documente care demonstrează situația de calamitate/epizootii la nivelul propriilor membri.

În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.

 • Sa detina documentele doveditoare funcționării obiectivelor existente şi funcţionale conform legislației naţionale: DSP, DSVSA, mediu, daca solicitantul cere finantarea pentru  lucrari de modernizare
 • Să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiția realizată prin proiect, autorizat. Prin excepție, daca se doreste înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) solicitantul se va angaja ca, la momentul acordării ajutorului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și să autorizeze domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) vizat de proiect la locul de implementare
 • Sa solicite finantare pentru un singur cod CAEN

Pentru ce se poate obtine finantarea nerambursabila?

Investitii in domeniul panificatiei

Tip I) INVESTIŢIE INIŢIALĂ – investiţia în active corporale şi/ sau necorporale este legată de:

 •  înființarea unei noi unităţi de producție,
 • extinderea capacității unei unităţi existente;
 • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate (înainte de proiect);
 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.  în același amplasament este admisă extinderea capacității unei unităţi de producţie plus diversificarea producţiei prin produse care nu au fost fabricate în unitate anterior depunerii proiectului (singura combinație admisă între investițiile menționate la investiții de tip I).

Investițiile care se încadrează în categoria investiții inițiale tip I pot fi realizate de către IMM-uri în toate regiunile de dezvoltare ale țării (inclusiv în regiunea de dezvoltare București-Ilfov), precum și de întreprinderile mari in toate regiunile țării, cu excepția întreprinderilor mari care în regiunea București-Ilfov (zonele de tip ”c” ) pot realiza numai investiții initiale tip II.

Tip II) INVESTIȚIE INIȚIALĂ PENTRU O NOUĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ investiție în active corporale și/ sau necorporale legată de:

 •  înființarea unei noi unități de producție

sau

 • diversificarea activității unei unități de productie, cu condiția ca noua activitate eligibilă să nu fie identică (aceeași) sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respective

Investițiile realizate de întreprinderile mari în regiunea București-Ilfov trebuie să se încadreze în categoria investiții inițiale pentru o nouă activitate economică. O investiție într-o unitate existentă nu este considerată investiție inițială pentru o nouă activitate economică daca nu introduce o activitate nouă (un nou cod CAEN eligibil diferit de codurile autorizate ale solicitantului) care să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă.

Noua activitate pentru înfiinţarea unei noi unităţi de producţie sau diversificarea activităţii nu trebuie să reprezinte o extindere a activității deja desfășurate de întreprindere în zona respectivă (județ).

Definitii

Înfiinţarea unei unități noi de producție reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.

Extinderea capacității unei unităţi existente (presupune menținerea gamei de sortimente și a proceselor de producție existente şi prezentate în CF/SF precum și creșterea volumului producției ca urmare a achiziției de noi echipamente la cel puțin unul din sortimentele deja fabricate în unitate, în timp ce procesul de producție global de bază nu este schimbat fundamental).

Diversificarea producţiei unei unităţi (existente) reprezintă obţinerea de produse care nu au fost realizate anterior în unitatea respectivă (înainte de depunerea proiectului), presupune că noile produse se adaugă gamei de sortimente/ gamei de produse deja fabricate.

Ce fel de cheltuieli se finanteaza?

CHELTUIELI AFERENTE INVESTIŢIILOR CORPORALE:  

1. Înfiinţarea/dezvoltarea de capacităţi de procesare a produselor agricole

- Construcţia/extinderea/modernizarea clădirilor, , infrastructură internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video

- achizitia de instalații, utilaje şi echipamente

- spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru servirea mesei,etc;

2. Înfiinţarea/dezvoltarea de capacităţi de condiţionare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare

- Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit

- Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţile aferente capacităților de condiționare, depozitare, precum şi branşamente şi racorduri necesare;

3. Înfiinţarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing

- Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport:

 • autocisterne, cisterne;
 • autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
 • autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
 • remorci și semiremorci specializate;
 • rulote și autorulote alimentare.

- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);

- Cheltuieli aferente comercializării produselor:

- magazine proprii, magazin on-line, rulote /autorulote/ automate alimentare.

În magazinele proprii pot fi comercializate atât produse proprii (majoritar cantitativ), cât și produse ale terților obținute ca urmare a prestării de servicii pe aceeași linie de procesare sau alte tipuri de produse agroalimentare care nu fac obiectul proiectului.

4. Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES

- Cheltuieli legate de eficiența energetică a clădirilor (ex. materiale constructie care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc)

5. Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management

- soluții digitale pentru condiționare, depozitare, procesare, marketing și management (ex. sisteme de tip Internet of Things, inclusiv pentru soluții de automatizare de tip Robotic Process Automation* sau pentru soluții de tip blockchain sau de securitate informatică, * conectare cântare digitale cu sisteme de gestiune, recepţie materii prime, monitorizare consum după reţete,conectarea şi automatizarea echipamentelor / instalaţiilor / senzorilor cu sistemele de gestiune.

CHELTUIELI GENERATE DE INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE (MAXIM 20%)

 • - organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară,
 • - achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe
 • - achiziţionarea de software

CHELTUIELI AFERENTE MARKETING-ULUI PRODUSELOR (MAXIM 5% DAR NU MAI MULT DE 100.000 EURO)

 •  web site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
 •  etichetarea (crearea conceptului);
 • creare de marcă înregistrată/ brand.

Vrei sa-ti deschizi o fabrica in domeniul panificatiei sau sa procesezi produse alimentare?

Rezerva o sesiune de consultanta GRATUITA si afla daca poti obtine pana la 10.mil  € pentru afacerea ta!

Rezerva AICI!

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.